Nové

Top pozície

Collection Books

Vydavateľstvo PILGRIM EDUCATION je lídrom vo vzdelávacích IT technológiách.

Prioritou je vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka. Veríme, že angličtina je najdôležitejším nástrojom na implementáciu princípov multikulturalizmu pre vzájomné prenikanie, obohacovanie a rozvoj masovej kultúry.

Naším poslaním je popularizácia nových efektívnych spôsobov učenia učebných materiálov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Všetky vydavateľské projekty sú v prísnom súlade s národným programom výučby jazykov.

Naše publikácie sú neoddeliteľnou súčasťou multimediálnych tréningových balíčkov, ktoré sa skladajú z knihy, webovej stránky a e-mobile aplikácií. Miliónom detí na celom svete ponúkame možnosť bezplatného alternatívneho vzdelávania doma.. Nástrojom učenia je zhliadnutie video obsahu v blokoch optimálnej veľkosti.

Spoločenská zodpovednosť je pre vydavateľa prioritou. V súčasnosti v krajinách po dohode a v spolupráci s Ministerstvami školstva vydavateľstvo realizuje projekt "Rovnosť príležitostí". Podstatou projektu je bezplatné zabezpečenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podieľajúcich sa na individuálnom domácom vzdelávaní, modernou vzdelávacou literatúrou vytvorenou a fungujúcou s najnovšími IT technológiami, ktoré umožňujú prístup k systému výukových videí.